Zadzwoń do nas: +48 602 391 079 | +48 662 630 454 lub napisz:

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest: Danziger Betreuung Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11/lok.F8, 80-755 Gdańsk.F8, 80-755 Gdańsk.

Przetwarzanie danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest: Danziger Betreuung Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/lok. F8, 80-755 Gdańsk.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: – dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z firmą Danziger Betreuung – zgodnie art. 6 ust 1. lit a) RODO, – umowa pomiędzy Administratorem danych osobowych a osobą fizyczną, której dane są przetwarzane – zgodnie art. 6 ust 1. lit b) RODO, – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę Danziger Betreuung lub przez stronę trzecią – zgodnie art. 6 ust 1. lit f) RODO – przetwarzanie powszechnie dostępnych informacji udostępnionych w rejestrach jawnych typu KRS, CEDIG, akta sądowe, REGON oraz takich jak firmowe strony www, portale społecznościowe, materiały reklamowe i marketingowe.

W ramach rekrutacji bezpośredniej, telefonicznej lub mailowej Zleceniobiorca dobrowolnie powierza Administratorowi swoje dane osobowe, w tym zdjęcia, na zasadach i w celu określonym w Umowie, upoważnia Administratora danych do ich przetwarzania oraz przekazywania podmiotom współpracującym z nim wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy. Administrator danych zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową, Rozporządzeniem RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, wyłącznie w celu realizacji Umowy.

Administrator oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia RODO oraz zobowiązuje się do zabezpieczenia powierzonych mu danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. Zleceniobiorca ma prawo do dostępu do podanych przez siebie danych oraz prawo do ich poprawiania lub usunięcia. W sprawach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych należy kontaktować się w formie pisemnej na adres: ul. Szafarnia 11/ lok. F8, 80-755 Gdańsk lub na adres poczty elektronicznej: info@danzigerbetreuung.eu

Zapraszamy do naszego biura

W centrum Gdańska, na ulicy Szafarnia 11, lokal F8
Zobacz na mapie –>

Masz pytania? Zadzwoń:

☎️ +48 602 391 079

☎️ +48 58 333 12 38